Notowania

BML Rezygnacja osoby zarządzającej Emitenta

Zarząd "BIOMED - LUBLIN" Wytwórnia Surowic i Szczepionek Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym wpłynęło do Emitenta oświadczenie Pana Włodzimierza Parzydło pełniącego funkcję Członka Zarządu ds. finansowych o rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Emitenta ze skutkiem na dzień 31 stycznia 2019 roku.
Powodem rezygnacji Pana Włodzimierza Parzydło są względy osobiste. Doceniając kompetencje, wkład w działalność operacyjną Spółki oraz zaangażowanie w realizację procesu pozyskania finansowania zaproponowano Panu Włodzimierzowi Parzydło dalszą współpracę ze Spółką w charakterze zewnętrznego konsultanta. Podstawa prawna: § 5 pkt 4 oraz § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

Inne komunikaty