Notowania

PAMAPOL: strona spółki
30.01.2019, 15:10

PMP Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 r.

Działając na podstawie § 80 ust.1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Pamapol S.A. (Emitent) przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych w roku 2019.
I. Raporty kwartalne: Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za I kwartał 2019 r.: - 29 maja 2019 r. Skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny (QSr) za III kwartał 2019 r.: - 27 listopada 2019 r. II. Raport półroczny: Skonsolidowany rozszerzony raport półroczny (PSr) za I półrocze 2019 r.: - 27 września 2019 r. III. Raporty roczne: Jednostkowy raport roczny Pamapol S.A. (SA- R) za 2018 r.: – 30 kwietnia 2019 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Pamapol (RS) za 2018 r.: – 30 kwietnia 2019 r. Jednocześnie Emitent oświadcza, iż działając na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia, nie będzie publikował raportu za IV kwartał 2018 r. oraz za II kwartał 2019 r. Ponadto Emitent informuje, iż w 2019 r. będzie kontynuował przekazywanie do publicznej wiadomości rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o których mowa w § 62 ust. 1 Rozporządzenia oraz rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe o którym mowa w § 62 ust. 3 Rozporządzenia.

Inne komunikaty