Notowania

BML Zawarcie aneksu do porozumienia z PARP

Zarząd BIOMED – LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek S.A. („Emitent”, „Spółka”, „BIOMED”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 52/2017 oraz 28/2018 informuje, że w dniu 30 stycznia 2019 r. zawarty został z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości („PARP”) Aneks nr 2 do Porozumienia z dnia 21 września 2017 r. („Porozumienie”) dotyczącego odroczenia i rozłożenie na raty płatności wynikającej z układu przyjętego w dniu 10 czerwca 2016 roku, na Zgromadzeniu Wierzycieli, w ramach prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych postępowania restrukturyzacyjnego, który to układ został zatwierdzony prawomocnym na dzień 22 września 2016 roku postanowieniem Sądu z dnia 11 lipca 2016 roku.
Mocą Aneksu nr 2 spłata niespłaconej części wierzytelności układowej wynosząca łącznie 16.504.468,03 PLN została rozłożona na raty, zgodnie z poniższym harmonogramem: a) 12 (dwanaście) równych rat w kwocie po 688.000,00 PLN (sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) każda, płatne co miesiąc, począwszy od stycznia 2020 roku, na koniec danego miesiąca kalendarzowego; b) ostatnia rata w kwocie 8.248.468,03 PLN (osiem milionów dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 3/100), płatna na koniec stycznia 2021 roku. Należy zaznaczyć, iż w aneksie zawarto zapis, zgodnie z którym PARP zobowiązała się rozłożyć płatność kwoty ostatniej raty w wysokości 8.248.468,03 PLN na 12 równych rat, płatnych na koniec każdego miesiąca kalendarzowego roku 2021, pod warunkiem, że wszystkie należności wymagalne do dnia 30 listopada 2020 roku (w tym raty niespłaconej części wierzytelności układowej oraz świadczenia uboczne opisane w Porozumieniu i Aneksach) zostaną zapłacone przez Biomed bez żadnego opóźnienia. Pozostałe zapisy Porozumienia nie uległy zmianie. Emitent spłacił na rzecz PARP I ratę układową oraz część II raty układowej zgodnie z terminami ustalonymi Porozumieniem i Aneksem nr 1 oraz terminowo płaci odsetki kapitałowe wynikające z Porozumienia i Aneksu nr 1, a także znacząco poprawił wyniki operacyjne za 3 kwartały roku 2018, jednak na skutek przejściowych problemów produkcyjnych, dotyczących dwóch produktów Spółki (o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 44/2018 i 1/2019) spłata zobowiązania do PARP w roku 2019 okazała się niemożliwa. Podstawa prawna

Inne komunikaty