Notowania

ALL Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie („Spółka"), działając na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:
- Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku - 1 marca 2019 r.; - Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok - 30 kwietnia 2019 r.; - Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku - 22 maja 2019 r.; - Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku - 30 września 2019 r.; - Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku - 29 listopada 2019 r. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż: - zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust.3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne i półroczny będą zawierały jednostkowe informacje finansowe Spółki; - zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2019 r.

Inne komunikaty