Notowania

KOM Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020

Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885 (Spółka, Emitent), podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019/2020:
1.Roczny jednostkowy i skonsolidowany raport za rok obrotowy 2018/2019 zakończony w dniu 31 marca 2019 roku - termin publikacji 2 lipca 2019 roku. 2.Kwartalny skonsolidowany raport za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 zakończony w dniu 30 czerwca 2019 roku – termin publikacji 14 sierpnia 2019 roku. 3.Półroczny skonsolidowany raport za półrocze roku obrotowego 2019/2020 zakończone w dniu 30 września 2019 roku – termin publikacji 30 listopada 2019 roku. 4.Kwartalny skonsolidowany raport za III kwartał roku obrotowego 2019/2020 zakończony w dniu 31 grudnia 2019 roku – termin publikacji 14 lutego 2020 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że w roku obrotowym 2019/2020 Emitent nie będzie publikował jednostkowych raportów kwartalnych i tym samym zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 poz. 757) (Rozporządzenie) skonsolidowane raporty kwartalne publikowane w roku obrotowym 2019/2020 zawierać będą tzw. kwartalną informację finansową. Dodatkowo zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia skonsolidowany raport półroczny będzie zawierał skrócone sprawozdanie finansowe Spółki wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu. Powyższą informację Zarząd Spółki, przekazuje na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.) oraz § 80 ust. 1 Rozporządzenia.

Inne komunikaty