Notowania

FAMUR: strona spółki
1.02.2019, 18:26

FMF Wybór oferty FAMUR S.A. na dostawę nowych przenośników dla PGG S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit

Zarząd FAMUR S.A. ("Emitent") informuje, iż w dniu 1 lutego 2019 r. powziął ostateczną informację o wyborze przez Polską Grupę Górniczą S.A (dalej: "PGG") oferty Emitenta w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego procedurą ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w celu zawarcia umowy pt. „Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych, kruszarek, urządzeń przekładkowych oraz wyposażenia elektrycznego dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddział KWK Piast-Ziemowit” w zakresie realizacji zadania nr 1 i 2:
Zadanie nr 1 - Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych oraz kruszarek ścianowych. Zadanie nr 2 - Dostawa nowych przenośników zgrzebłowych podścianowych z urządzeniami przekładkowymi napędu wysypowego przenośnika ścianowego. W wyniku procedury postępowania przetargowego, łączna wartość oferty Emitenta na realizację wyżej wymienionych zadań wyniosła 65 562 627,00 zł netto. Emitent informuje również, że pozostali uczestnicy postępowania przetargowego mogą złożyć odwołania od wyboru oferty Emitenta w terminie przewidzianym przepisami prawa. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE

Inne komunikaty