Notowania

ATC Publikacja raportu za 4 kwartały 2018 roku przez spółkę zależną

Zarząd Arctic Paper S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 7 lutego 2019 roku Zarząd spółki zależnej Rottneros AB („Rottneros”), notowanej na szwedzkiej giełdzie papierów wartościowych w Sztokholmie NASDAQ, dokonał publikacji raportu za 4 kwartały 2018 roku o następujących parametrach:
Rok 2018 MLN SEK Przychód 2260 EBITDA*) 394 Wynik netto 221 MLN PLN Przychód 941 EBITDA*) 164 Wynik netto 92 *) Zysk operacyjny przed umorzeniem, amortyzacją i odpisami Zarząd Arctic Paper S.A. wskazuje, że powyższe wyniki spółki zależnej będą miały istotny wpływ na skonsolidowane wyniki roczne Grupy Arctic Paper za 2018 rok. Podstawa prawna przekazania raportu: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty