Notowania

SFINKS: strona spółki
7.02.2019, 13:47

SFS Aktualizacja informacji nt. współpracy z BOŚ S.A.

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 07 lutego 2019 r. powziął informację o podwyższeniu przez Bank Ochrony Środowiska S.A. („Bank”) o 2 pp. marży kredytu udzielonego Spółce przez Bank na podstawie Umowy Kredytu Nieodnawialnego z dnia 27 listopada 2015 r.
Jak poinformował Bank, podwyższenie marży nastąpiło w związku z brakiem realizacji przez Spółkę kowenantu podwyższenia kapitałów własnych o kwotę nie mniejszą niż 5 500 000,00 PLN w drodze emisji nowych akcji do dnia 31 grudnia 2018 r. O powyższym oraz możliwych konsekwencjach braku podwyższenia kapitałów własnych w tym terminie (Bankowi przysługiwało uprawnienie do podwyższenia marży lub wypowiedzenia umowy kredytowej lub do skorzystania z zabezpieczenia kredytu w postaci zobowiązania Sfinks do emisji obligacji zamiennych na akcje) Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 39/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r.

Inne komunikaty