Notowania

DEKPOL: strona spółki
8.02.2019, 16:10

DEK Zawarcie umowy o roboty budowlane z Panattoni Development Europe sp. z o. o.

Zarząd DEKPOL S.A. („Spółka”, „Wykonawca”) informuje, że w dniu 8 lutego 2019 r. zawarł z Panattoni Development Europe sp. z o. o. („Deweloper”) umowę o roboty budowlane („Umowa”) dotyczącą budowy w charakterze generalnego wykonawcy budynku z powierzchnią produkcyjną, magazynową, techniczną i biurowo-socjalną obejmującą łącznie 8,2 tys. m2 wraz z innymi budynkami oraz związane z nimi zagospodarowanie terenu na nieruchomości gruntowej zlokalizowanej w Grudziądzu („Inwestycja”).
Zakończenie budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie ma nastąpił do dnia 2 września 2019 roku. Wynagrodzenie należne Wykonawcy za realizację przedmiotu Umowy wynosi netto równowartość prawie 5% przychodów Grupy Kapitałowej Dekpol za 2017 rok (według kursu EUR/PLN z dnia dzisiejszego). Umowa zawiera zapisy dotyczące kar umownych w przypadku m.in. opóźnień w budowie lub określonych odstępstw od specyfikacji technicznej. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 11% wartości wynagrodzenia. Deweloperowi przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania za szkody spowodowane przez opóźnienie Wykonawcy w zakresie przekraczającym kwotę kar umownych. Umowa może zostać rozwiązana przez Dewelopera w przypadku m.in. opóźnienia lub nie wypełnienia przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z Umowy, zaprzestania wykonywania prac lub rozwiązania kontraktu deweloperskiego pomiędzy Deweloperem a właścicielem nieruchomości gruntowej, na której realizowana jest Inwestycja.

Inne komunikaty