Notowania

PLX Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok:
a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży - 171 193 tys. zł; b) jednostkowe przychody netto ze sprzedaży – 147 486 tys. zł; c) skonsolidowany zysk netto – 1 596 tys. zł; d) jednostkowy zysk netto – 82 tys. zł. Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za okres styczeń-grudzień 2018 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków. Na zmniejszenie zysku Spółki i Grupy w stosunku do 2017 r. wpływ miały wysokie koszty zakupu surowców (polipropylenu i polietylenu) i koszty zatrudnienia. Wynik Spółki i Grupy obciążyły również koszty inwestycji i remontów niezbędnych do uzyskania certyfikatu BRC oraz koszty związane z przejęciem spółek Stark Partner Sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości Sp. z o.o. Uzyskane wyniki finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta. Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za 2018 rok. Ewentualne zmiany odbiegające w istotny sposób od ww. wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Inne komunikaty