Notowania

PXM Zmiana warunków znaczącej umowy

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. oraz raportu bieżącego nr 35/2018
z dnia 21 sierpnia 2018 r. Zarząd „Polimex-Mostostal” S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu dzisiejszym zmieniono warunki umowy mającej za przedmiot wykonanie, dostawę i montaż konstrukcji stalowej wsporczej kanałów i reaktora oraz konstrukcji kanałów i reaktora z przeznaczeniem dla instalacji SCR blok nr 9 i 10 w ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. ("Umowa"), zawartej pomiędzy Polimex Energetyka Sp. z o.o. ("Wykonawca"), a spółką Rafako S.A. z siedzibą w Raciborzu ("Zamawiający") ("Aneks"). Na podstawie Aneksu Wykonawca i Zamawiający ustalili zmianę stawek jednostkowych. Szacunkowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi obecnie do: 61.725.172,06 złotych netto. Stosownie do postanowień Aneksu Wykonawca zobowiązał się wykonać przedmiot Umowy: (i) w zakresie montażu w terminie do 15.03.2019 r. oraz (ii) w zakresie wykonania dokumentacji jakościowej do 31.03.2019 r., (iii) a w zakresie wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego bloku 9 do 31.03.2019 r. Wykonawca nie później niż w terminie 30 dni po podpisaniu Aneksu zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu aneksu do gwarancji dobrego wykonania Umowy, uwzględniającego zmiany wynikające z Aneksu. Pozostałe warunki Umowy wskazane przez Emitenta w raporcie bieżącym nr 20/2017 z dnia 23 lutego 2017 r. i raporcie bieżącym nr 35/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 r. nie uległy zmianie.

Inne komunikaty