Notowania

APANET: strona spółki
10.02.2019, 23:49

APA Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki APANET S.A.

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej jako: Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu 10 lutego 2019 r. powziął informację o przesłaniu w dniu 9 lutego 2018 r. na adres poczty elektronicznej Emitenta wiadomości od Pana Andrzeja Lisa, pełniącego według jego oświadczenia funkcję Prezesa Zarządu APANET Green System sp. z o.o., spółki zależnej od Emitenta, powiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR - Market Abuse Regulation_, o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta.
Treść przedmiotowego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. W związku z informacjami zawartymi w powiadomieniu Pana Andrzeja Lisa jakoby pełnił on funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta – Apanet Green System sp. z o.o. Zarząd Emitenta informuje, że Pan Andrzej Lis został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11 sierpnia 2017 r. Postępowanie przed Sądem rejestrowym KRS o wykreślenie danych Pana Andrzeja Lisa jako Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta zostało zawieszone do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy o ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców KRS okoliczności zbycia udziałów w spółce zależnej oraz zmiany umowy spółki zależnej.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-05-10
APA Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach
2,00
0,00
2019-04-30
APA Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24.04.2019 r.
2,14
0,00
2019-04-15
APA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – upoważnienie do wykonania prawa głosu z ponad 33 1/3 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki
2,14
0,00
2019-04-10
APA Uzupełnienie raportu dotyczącego braku spłaty zobowiązań Spółki zależnej oraz informacji o podejmowanych przez Spółkę działaniach
2,14
0,00
2019-03-27
APA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał
2,00
0,00
2019-03-27
APA Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.03.2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie
2,00
0,00
2019-03-22
APA Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 15.03.2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie
2,00
0,00
2019-03-14
APA Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 07.03.2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie
1,94
+0,52
2019-03-13
APA Uzupełnienie raportu o udzieleniu przez Sąd zabezpieczenia roszczenia Emitenta przeciwko Panu Andrzejowi Lisowi o ustalenie poprzez ustanowienie zakazu wykonywania prawa głosu z akcji
1,94
+0,52
2019-02-27
APA Wykaz akcjonariuszy dysponujących udziałem co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22.02.2019 r.
1,88
0,00