Notowania

APANET: strona spółki
10.02.2019, 23:49

APA Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki APANET S.A.

Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej jako: Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu 10 lutego 2019 r. powziął informację o przesłaniu w dniu 9 lutego 2018 r. na adres poczty elektronicznej Emitenta wiadomości od Pana Andrzeja Lisa, pełniącego według jego oświadczenia funkcję Prezesa Zarządu APANET Green System sp. z o.o., spółki zależnej od Emitenta, powiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR - Market Abuse Regulation_, o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta.
Treść przedmiotowego powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu. W związku z informacjami zawartymi w powiadomieniu Pana Andrzeja Lisa jakoby pełnił on funkcję Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta – Apanet Green System sp. z o.o. Zarząd Emitenta informuje, że Pan Andrzej Lis został odwołany z funkcji Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 11 sierpnia 2017 r. Postępowanie przed Sądem rejestrowym KRS o wykreślenie danych Pana Andrzeja Lisa jako Prezesa Zarządu spółki zależnej Emitenta zostało zawieszone do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy o ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców KRS okoliczności zbycia udziałów w spółce zależnej oraz zmiany umowy spółki zależnej.

Załączniki

Inne komunikaty