Notowania

APANET: strona spółki
10.02.2019, 23:59

APA Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie – przekroczenie progu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 70 pkt 1_ Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych _"Ustawa o ofercie"_, Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _"Spółka", "Emitent"_ informuje, iż powziął informację o przesłaniu w dniu 9 lutego 2019 r. na adres poczty elektronicznej Emitenta zawiadomienia od Pana Andrzeja Lisa z dnia 8 lutego 2019 r.dotyczącego zmniejszenia stanu posiadania poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
Treść otrzymanego zawiadomienia Zarząd Emitenta przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty