Notowania

KPI Spłata pożyczki udzielonej Spółce

Zarząd Spółki Kancelaria Prawna - Inkaso WEC S.A. z siedzibą w Łodzi („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 40/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku informuje, że Spółka dokonała w terminie spłaty pożyczki w wysokości 1.000.000,-zł (jeden milion złotych) udzielonej Emitentowi w dniu 09 sierpnia 2018 roku przez firmę Prymus S.A. z siedzibą w Tychach. Pożyczka udzielona była Spółce na finansowanie bieżącej działalności, w tym rozwój usługi mikrofaktoringu. Wraz z całkowitą spłatą ww. pożyczki zniesione zostały wszystkie wynikające z niej zobowiązania Emitenta.
Jest to kolejna spłacona w terminie, pożyczka udzielona Emitentowi przez podmiot Prymus SA. W dniu 12 lipca 2017 roku Emitent zawarł pierwszą umowę pożyczki z w/w podmiotem na kwotę 1.000.000, zł (słownie: jeden milion złotych), o czym Spółka informowała Raportem Bieżącym ESPI nr 13/2017 z dnia 12 lipca 2017 roku. Spółka dokonała w całości spłaty pożyczki, o czym Emitent poinformował Raportem Bieżącym ESPI nr 38/2018 w dniu 12 lipca 2018 roku. Kolejne dwie umowy pożyczki Emitent zawarł w dniach: 11 października 2018 roku na kwotę 1.000,000 zł (słownie: jeden milion złotych), o czym informował Raportem Bieżącym ESPI nr 52/2018 oraz 19 listopada 2018 roku na kwotę 1.000,000 zł (słownie: jeden milion złotych) o czym informował Raportem Bieżącym ESPI nr 55/2018. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższych informacji z uwagi na ich istotny wpływ na wyniki finansowe Spółki oraz prawdopodobny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Ponadto powyższa informacja uznana została przez Emitenta za istotną z uwagi na powiązanie osobowe znaczącego akcjonariusza i podmiotu, któremu spłacona została pożyczka.

Inne komunikaty