Notowania

BORYSZEW: strona spółki
11.02.2019, 11:29

BRS Nabycie akcji własnych Boryszew S.A.

Boryszew S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż działając w granicach upoważnienia udzielonego Uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Boryszew S.A. z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Boryszew S.A. oraz na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) i art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka w dniach 4 lutego – 8 lutego 2019 roku podczas sesji giełdowych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nabyła:
- w dniu 4 lutego 2019 roku, 45.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,70 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0188% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0188% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., - w dniu 5 lutego 2019 roku, 50.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,69 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0208% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0208% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., - w dniu 6 lutego 2019 roku, 55.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,69 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0229% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0229% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., - w dniu 7 lutego 2019 roku, 55.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,73 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0229% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0229% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A., - w dniu 8 lutego 2019 roku, 55.000 akcji własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda, za średnią jednostkową cenę 4,69 złotych za 1 akcję, w transakcjach stanowiących łącznie 0,0229% udziału w kapitale zakładowym oraz 0,0229% głosów na Walnym Zgromadzeniu Boryszew S.A. Zlecenia zostały przyjęte i wykonane za pośrednictwem Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego z siedzibą w Warszawie. W wyniku zawarcia powyższych transakcji Spółka posiada bezpośrednio 19.223.831 akcji własnych oraz pośrednio przez spółki zależne 15.516.169 akcji Boryszew S.A., stanowiących łącznie 14,4750% kapitału zakładowego i dających prawo do 34.740.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 14,4750% ogólnej liczby głosów. W załączeniu Spółka przekazuje wykaz ze szczegółowymi danymi o transakcji zakupu akcji własnych dokonanych w dniach 4 lutego – 8 lutego 2019 roku. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 2 ust. 3 Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

Załączniki

Inne komunikaty