Notowania

T2P Umowa o współpracy z amerykańską spółką Ultra Safe Nuclear Corporation (USNC).

Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka, Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości, informacje dotyczące zawartej w dniu 04 lutego 2019 r. Umowy w sprawie współpracy pomiędzy Termo2Power S.A. a Spółką Ultra Safe Nuclear Corporation(USNC) z siedzibą w Seattle (USA). Treść niniejszego raportu została uzgodniona z Ultra Safe Nuclear Corporation.
Ze względu na to, iż: USNC działa w globalnym przemyśle energii jądrowej, opracowując wysokotemperaturowe mikroreaktory modułowe (MMR) o minimalnej mocy od 15 MWt do 150 MWt (przy zastosowaniu tej samej technologii) w maksymalnej dostępnej temperaturze 550 C, z czego można generować moc elektryczną od około 5 MWe do 50 MWe. natomiast Termo2Power działa na rynku europejskim, opracowując i wprowadzając na rynek systemy przekształcania ciepła w energię elektryczną z wykorzystaniem rozwiązań ORC (Organic Rankine Cycle) i cyklu parowego w zakresach mocy 5 kWe - 300 kWe i 2 MWe - 25 MWe, wspólne cele obu stron związane z niniejszą umową o współpracy są następujące: a) Generowanie przychodów i zysków poprzez realizację projektów na rynku holenderskim wykorzystując produkty i usługi każdej firmy. b) Wkład w redukcję emisji CO2 - oraz redukcję globalnego ocieplenia. c) Wkład w niezależność energetyczną i stabilność energetyczną krajów/klientów Strony uzgodniły, że będą współpracować w taki sposób, że USNC i Termo2Power będą partnerami we wprowadzaniu do obrotu i realizacji projektów w zakresie instalacji mikro jądrowego wytwarzania ciepła/energii elektrycznej jedynie na rynek holenderski: 1) Termo2Power będzie oferować know-how marketingowe, jak również urządzenia ciepłownicze i energetyczne (turbiny parowe - skraplacze itp. produkowane przez wybranych podwykonawców/dostawców). USNC będzie oferować opatentowaną technologię, wiedzę techniczną, inżynierię i wytyczne, jak również informacje marketingowe. 2) Strony będą poszukiwać lokalnych partnerów naukowych i inżynieryjnych, podwykonawców, jak również partnerów finansowych w celu utworzenia konsorcjów dla realizacji danego projektu. Warunki dostawy, ceny, metody rozliczeń, tworzenie konsorcjów dla wspólnej realizacji projektów będą przedmiotem odrębnych uzgodnień dla każdego potencjalnego klienta/projektu. Udział Stron w realizacji wspólnych projektów będzie każdorazowo poprzedzony podpisaniem odrębnej umowy, która określi prawa i obowiązki Stron w realizacji przedsięwzięcia. W przypadku, gdy projekt dotyczy wyłącznie ciepła procesowego, a nie części elektrycznej, Termo2Power otrzyma opłatę prowizyjną, na warunkach wynegocjowanych przed rozpoczęciem realizacji tego projektu. Strony zobowiązały się do zachowania poufności treści Umowy oraz dokumentów, analiz, działań podejmowanych w związku z realizacją określonego w niej celu. Technologia USNC (MMR) umożliwia projektowanie ultra bezpiecznych reaktorów jądrowych. Reaktory nie wymagają chłodzenia wodą. W przypadku stosowania technologii projektowej USNC, tak zwane " stopienie" rdzenia reaktora jest niemożliwe. Grupy docelowe oferowanych instalacji to holenderski przemysł chemiczny, rafinerie, szklarnie, miejskie elektrociepłownie. Spółka będzie informowała o kolejnych istotnych etapach związanych z raportowanym zagadnieniem.

Inne komunikaty