Notowania

ADV Rejestracja połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi

Zarząd Adiuvo Investments S.A. (Emitent, Spółka przejmująca) informuje, iż w dniu 11 lutego 2019 roku powziął informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w dniu 4 lutego 2019 r. wpisu połącznia Emitenta ze spółkami zależnymi: Nutra sp. z o. o., Biovo sp. z o. o., OryxPL sp. z o. o. oraz StokPL sp. z o. o. (łącznie: Spółki przejmowane).
Połączenie zostało dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółek przejmowanych (Połączenie) zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 17 grudnia 2018 r. Z uwagi na fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem poszczególnych Spółek przejmowanych, Połączenie odbyło się bez podwyższania kapitału zakładowego oraz bez zmiany statutu Spółki przejmującej. Połączenie zostało dokonane w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH.

Inne komunikaty