Notowania

BETOMAX: strona spółki
11.02.2019, 23:33

BTX Informacja na temat potencjalnej możliwości zmiany kontroli w Spółce

Zarząd FORBUILD S.A. z siedzibą w Końskich (Spółka) informuje, że w dniu 11 lutego 2019 r. otrzymał projekt dokumentu opisujący potencjalne działania znaczących akcjonariuszy Spółki, które mogą skutkować zmianą kontroli w Spółce oraz modelu funkcjonowania Spółki.
Otrzymany dokument opisuje kierunkowe działania akcjonariuszy Spółki, które zakładają w szczególności: (i) nabycie przez akcjonariusza Spółki Betomax Systems GmbH & Co. KG z siedzibą w Neuss (Betomax) przedsiębiorstwa Spółki z wyłączeniem udziałów w spółce zależnej Pamexpol Sp. z o.o. oraz z wyłączeniem prawa do nazwy Forbuild (Przedsiębiorstwo), (ii) nabycie akcji Betomax przez Spółkę (nabycie akcji własnych), a następnie (iii) zawarcie ugody pomiędzy Spółką, Betomax a innymi akcjonariuszami Spółki będącymi stronami sporów prawnych, szczegółowo opisanych m.in. w ostatnim skonsolidowanym raporcie okresowym Spółki z dnia 14 listopada 2018 r. (Transakcja). Zgodnie z otrzymanym dokumentem założenia Transakcji przewidują przeprowadzenie przez Betomax procesu due diligence Spółki i możliwość przeprowadzenia przez Spółkę skupu do 40% akcji własnych w celu umorzenia za wynagrodzeniem. Jednocześnie Spółka informuje, że zgodnie z powziętymi przez Spółkę informacjami na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego akcjonariusze Spółki, w tym Betomax, nie zawarli żadnego prawnie wiążącego dokumentu mającego za przedmiot Transakcję. Dodatkowo Spółka nie dysponuje informacjami na temat cen przewidywanych na użytek Transakcji. Jednocześnie Spółka informuje, że jest w toku analizy otrzymanych założeń Transakcji, natomiast o istotnych etapach Transakcji Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów.

Inne komunikaty