Notowania

INGBSK: strona spółki
13.02.2019, 7:00

ING Intencja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy z zysku za rok 2018.

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) informuje, że zamierza zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy około 30% zysku jednostkowego Banku za 2018 rok.
Na dzień sporządzenia raportu Bank spełnia kryteria i wymogi Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) umożliwiające wypłatę dywidendy z zysku za rok 2018. Niemniej jednak, Bank nie otrzymał jeszcze indywidualnego zalecenia dywidendowego KNF za 2018 rok potwierdzającego możliwość wypłaty takiej dywidendy. Wysokość proponowanej dywidendy uwzględnia, zarówno obecną sytuację finansową Banku, jak i jego plany rozwoju. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku (Rozporządzenie MAR).

Inne komunikaty