Notowania

ZYWIEC: strona spółki
13.02.2019, 11:54

ZWC Informacja o zamieszczeniu na stronie internetowej Spółki sprawozdania na temat informacji niefinansowych

Zarząd Grupy Żywiec S.A., z siedzibą w Żywcu („Spółka”) informuje, iż w dniu 13.02.2019 r. na stronie internetowej Spółki pod adresem www.grupazywiec.pl w sekcjach Inwestorzy/Raporty oraz Zrównoważony Rozwój/ Raport wpływu, zostało zamieszczone sprawozdanie Grupy Żywiec S.A. oraz Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za rok 2018 na temat informacji niefinansowych, sporządzonych przez jednostkę dominującą wyższego szczebla, zgodnie z art. 69 ust. 5 ustawy o rachunkowości.
Podstawa prawna: § 5 pkt 11 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty