Notowania

WIKANA: strona spółki
14.02.2019, 16:54

WIK Zawarcie aneksu do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości komercyjnej

WIKANA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 14 lutego 2019 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMERC Spółka komandytowa (dalej: Spółka) – jako podmiot korzystający na zasadzie leasingu z zabudowanej nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Włókniarzy 236 (dalej: Nieruchomość), będącej obecnie w użytkowaniu wieczystym PKO Leasing Spółka Akcyjna (dalej: PKO Leasing) – zawarła z podmiotem niepowiązanym kapitałowo i osobowo z Grupą Kapitałową WIKANA aneks do warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży Nieruchomości, o której Emitent informował raportem bieżącym nr 36/2018 z dnia 26 listopada 2018 r. Na mocy przedmiotowego aneksu został zmieniony termin spełnienia warunku, pod jakim została zawarta umowa, jak i na nowo została ustalona treść warunku. Od daty zawarcia aneksu jako warunek zawarcia umowy sprzedaży praw do Nieruchomości ustalone jest zdarzenie w postaci zawarcia w terminie do dnia 22 lutego 2019 r. przez Spółkę z PKO Leasing umowy sprzedaży praw do Nieruchomości, pod warunkiem że Prezydent Miasta Łodzi nie skorzysta z prawa pierwokupu. Ponadto w umowie wprowadzony został zapis mówiący o tym, że umowa sprzedaży praw do Nieruchomości zostanie zawarta przez Spółkę z nabywcą pod warunkiem nieskorzystania z prawa pierwokupu przez Prezydenta Miasta Łodzi.

Inne komunikaty