Trwa ładowanie...
bEiezeMR

Notowania

CAM Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

Działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa) Zarząd Cambridge Chocolate Technologies S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 lutego 2019 roku do Spółki wpłynęło w trybie art. 69 Ustawy zawiadomienie od Adiuvo Investments S.A. (Adiuvo) dotyczące zmiany formy posiadania przez Adiuvo akcji Spółki z pośredniej na bezpośrednią. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje poniżej:
„Adiuvo Investments S.A. (Adiuvo) działając zgodnie z art. 69 ust. 1 w zw. z art. 69a ust. 1 pkt 1) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa), zawiadamia, że w związku z powzięciem w dniu 11 lutego 2019 r. informacji o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 lutego 2019 r. (Dzień Połączenia) wpisu połącznia Adiuvo ze spółkami zależnymi: Nutra sp. z o. o. (Nutra), Biovo sp. z o. o., OryxPL sp. z o. o. oraz StokPL sp. z o. o., bezpośredni stan posiadania akcji Cambridge Chocolate Technologies S.A. (CCT) przez Adiuvo przekroczył próg 66% ogólnej liczby głosów (Połączenie). Zmiana formy posiadania akcji CCT przez Adiuvo nastąpiła w związku z Połączeniem i wstąpieniem przez Adiuvo we wszystkie prawa i obowiązki Nutra, która to spółka w 100% kontrolowana przez Adiuvo posiadała przed Połączeniem bezpośrednio 8.200.000 akcji CCT, co stanowiło 67,88% ogólnej liczby głosów w CCT. Przed Połączeniem Adiuvo posiadało pośrednio poprzez kontrolowaną w 100% spółkę Nutra, 8.200.000 akcji CCT, co stanowiło 67,88% udziału w kapitale zakładowym i uprawniało do 8.200.000 głosów stanowiących 67,88% ogólnej liczby głosów w CCT. Po Połączeniu Adiuvo posiada bezpośrednio 8.200.000 akcji CCT, co stanowi 67,88% udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 8.200.000 głosów stanowiących 67,88% ogólnej liczby głosów w CCT. Wobec wskazanej powyżej zmiany formy posiadania przez Adiuvo akcji CCT z pośredniej na bezpośrednią, stan posiadania Adiuvo w ogólnej liczbie głosów CCT pozostał bez zmian. Adiuvo wchodzi w skład Grupy Orenore dla której podmiotem dominującym jest Orenore Investments Limited. Poprzez udziały w podmiotach z Grupy Orenore podmiotem dominującym dla CCT w rozumieniu art. 4 pkt 14 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej […] pozostaje Pan Marek Orłowski. Dodatkowo Adiuvo informuje, iż nie istnieją podmioty zależne od Adiuvo posiadające akcje CCT, jak również nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy.”

Inne komunikaty

bEiezeNz