Notowania

CNT: strona spółki
18.02.2019, 14:31

CNT Informacja otrzymana na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie – zwiększenie o ponad 1% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu informuje, iż w dniu 18 lutego 2019 roku otrzymała od FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie (FIP 11) informację o zwiększeniu o ponad 1 % ogólnej liczby głosów w Spółce, przekazaną na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 512 z późn. zm.), w poniższej treści:
„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 „Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych” z dnia 29 lipca 2005 roku, Dz. U. nr 184 poz. 1539 („Ustawa”), informuję, że w wyniku transakcji nabycia przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych 113.404 sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. („Spółka”) dokonanej w dniu 15 lutego 2019 r., FIP 11 Funduszu Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych osiągnął udział ogólnej liczby głosów w Spółce przekraczający 50 % oraz łączna ogólna liczba głosów Spółki reprezentowanych przez FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. Z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., zwiększyła się o ponad 1 % ogólnej liczby głosów w Spółce. W wyniku transakcji o której mowa powyżej, FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych posiada 4.609.652 sztuk akcji dających prawo do 4.609.652 głosów co stanowi 50,71 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki natomiast FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniewa Jakubasa wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. Z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o., posiadają łącznie 6.740.611 sztuk akcji dających prawo do 6.740.611 głosów, co stanowi 74,15 % udziału w kapitale akcyjnym Spółki Centrum Nowoczesnych Technologii SA i tyle samo głosów. Przed powyższą zmianą FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz podmioty działające w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust 1 pkt 5 Ustawy tj. Zbigniew Jakubas wraz z podmiotami zależnymi w rozumieniu Ustawy tj. Multico Sp. z o.o., Energopol Warszawa S.A., Energopol Trade S.A. oraz Wartico Invest Sp. z o.o. posiadali łącznie 6.627.207 sztuk akcji, stanowiących 72,91 % udziału w kapitale zakładowym Spółki. Posiadane akcje uprawniały łącznie do wykonywania 6.627.207 głosów na Walnym Zgromadzeniu i stanowiły 72,91 % udziału w ogólnej liczbie głosów. FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oświadcza, iż nie istnieją podmioty zależne od niego w rozumieniu Ustawy. Podmiotami zależnymi od Zbigniewa Jakubasa, będącymi równocześnie akcjonariuszami Spółki są Multico Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie, Energopol - Trade S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Wartico Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.” Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji.

Inne komunikaty