Notowania

HERKULES: strona spółki
18.02.2019, 16:15

HRS Otrzymanie korekty do zawiadomienia z dnia 16 stycznia 2019 r, przesłanego w trybie art. 69 ustawy o ofercie.

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 18 lutego 2019 roku wpłynęła do Spółki korekta do zawiadomienia z dnia 16 stycznia 2019 r. od Value Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z Wydzielonym Subfunduszem 1 z siedzibą w Warszawie (Fundusz), zarządzanym i reprezentowanym przez AgioFunds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 7/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść otrzymanej korekty zawiadomienia. Podstawa prawna: Art. 70 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Załączniki

Inne komunikaty