Notowania

SFINKS: strona spółki
19.02.2019, 12:05

SFS Wydłużenie terminu subskrypcji akcji serii P

Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego 2/2019 oraz 5/2019 informuje, że w dniu 19 lutego 2019 r. podjęta została Uchwała nr 1 Zarządu Emitenta na mocy, której wydłużeniu uległy:
- termin na zawarcie umów o objęciu akcji serii P tj. do dnia 25 lutego 2019 r. oraz - termin dokonywania wpłat na pokrycie akcji Serii P tj. do dnia 28 marca 2019 r. Poniżej Emitent zamieszcza treść powyższej uchwały: Uchwała numer 1 z dnia 19.02.2019 r. Zarządu spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie: zmiany Uchwały Zarządu nr 1 z dnia 09.01.2019 r. dotyczącej podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 7 ust. 6 Statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji i zmiany statutu Spółki Zarząd spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna (zwanej dalej „Spółką”), działając na podstawie art. 430-433 oraz art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „KSH”), a także § 7 ust. 6 statutu Spółki oraz uchwały numer 21 (dwadzieścia jeden) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30.06.2017 r. (trzydziestego czerwca dwa tysiące siedemnastego roku), zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Rafała Wiśniewskiego, notariusza w Piasecznie za numerem Repertorium A nr 1503/2017 (tysiąc pięćset trzy łamane przez dwa tysiące siedemnaście), postanawia, co następuje: § 1 Dokonuje się zmiany w § 2 ust. 10 (paragrafie drugim ustępie dziesiątym) uchwały numer 1 (jeden) z dnia 09.01.2019 r. (dziewiątego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) Zarządu spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii P z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 7 ust. 6 Statutu, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji i zmiany statutu Spółki, zaprotokołowanej aktem notarialnym sporządzonym przez Rafała Wiśniewskiego, notariusza w Piasecznie za numerem Repertorium A nr 65/2019 (sześćdziesiąt pięć łamane przez dwa tysiace dziewiętnaście) i nadaje się jej następującą treść: „Umowy o objęciu Akcji Serii P powinny zostać zawarte w terminie ustalonym odrębnie przez Zarząd, przy czym nie będzie on późniejszy niż do dnia 25 lutego 2019 r. Termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji Serii P zostanie odrębnie ustalony przez Zarząd przy czym nie będzie on późniejszy niż do dnia 28 marca 2019 r.” § 2 Dokonuje się zmiany w § 2 i § 3 (paragrafie drugim i paragrafie trzecim) uchwały numer 1 (jeden) z dnia 14.01.2019 r. (czternastego stycznia dwa tysiące dziewiętnastego roku) Zarządu spółki pod firmą „Sfinks Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Piasecznie w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji serii P i szczegółowych zasad subskrypcji akcji serii P i nadaje się im następującą treść: „§ 2 Ustala się termin na zawarcie umów o objęciu Akcji Serii P do dnia 25 lutego 2019 r. § 3 Ustala się termin dokonywania wpłat na pokrycie Akcji Serii P do dnia 28 marca 2019 r.” § 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR, ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Inne komunikaty