Notowania

IGORIA: strona spółki
20.02.2019, 16:37

IGT Korekta raportu ESPI nr 22/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A.

Zarząd Igoria Trade S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości korektę raportu ESPI
nr 22/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku Zmiana stanu posiadania akcji Igoria Trade S.A. Powyższe wynika z faktu, iż zawiadomienia przesłane przez akcjonariuszy posiadają wszystkie niezbędne – określone w art. 69 ust. 4 ustawy o ofercie – dane, w tym daty zdarzeń powodujących zmiany udziałów, a nie wszystkie te dane zostały przedstawione przez Spółkę w raporcie ESPI nr 22/2018 z dnia 4 grudnia 2018 roku. Wobec powyższego skorygowana treść raportu brzmi następująco: Zarząd Igoria Trade S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 4 grudnia 2018 roku Emitent powziął informację od Pana Wojciecha Kulińskiego (dalej: „Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”) zawiadomił, iż dokonał transakcji zbycia 6.948.310 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja, a transakcja została zawarta poza systemem obrotu i polegała na zbyciu akcji Spółki do IgoriaX LPP z siedzibą w Singapurze przez Pana Wojciecha Kulińskiego jako wkładu Partnera. W związku z powyższym, zmieniła się ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, posiadanych przez Akcjonariusza. 1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Dokonanie przez Akcjonariusza transakcji zbycia w dniu 3 grudnia 2018 roku akcji Spółki w ilości 6.948.310 sztuk, na podstawie dwóch umów transferu akcji Spółki, które przyczyniło się do zmiany udziału w ogólnej liczbie głosów posiadanych bezpośrednio przez Akcjonariusza. 2) Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Przed dokonaniem powyższej transakcji Akcjonariusz posiadał 6.948.310 akcji Spółki reprezentujących 24,8 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 24,8 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 3) Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Po dokonaniu powyższej transakcji Akcjonariusz posiada bezpośrednio 0 akcji Spółki reprezentujące 0 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 0 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 4) Podmioty zależne od Akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadające akcje Spółki: Akcjonariusz poinformował, iż podmiotem zależnym od Akcjonariusza, który posiada akcje Spółki, jest również spółka IgoriaCard Pte. Ltd. z siedzibą w Singapurze (Akcjonariusz posiada w niej 100% udziałów). Spółka ta posiada mniej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 5) Osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie. 6) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie. 7) Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Akcjonariusz poinformował, iż ten punkt nie dotyczy raportu. 8) Łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów: Akcjonariusz poinformował, iż ten punkt nie dotyczy raportu.

Inne komunikaty