Notowania

WIKANA: strona spółki
21.02.2019, 17:12

WIK Zawarcie warunkowej umowy nabycia nieruchomości komercyjnej

WIKANA S.A. (Emitent) informuje, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2019 z dnia 14 lutego 2019 r., że w dniu 21 lutego 2019 r. spółka zależna Emitenta - WIKANA PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością KOMERC Spółka komandytowa (dalej: Spółka) – zawarła z PKO Leasing Spółka Akcyjna warunkową umowę sprzedaży (Umowa) praw do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Włókniarzy 236 (Nieruchomość). Umowa została zawarta pod warunkiem nieskorzystania przez Prezydenta Miasta Łodzi z prawa pierwokupu. Podpisanie umowy przenoszącej własność nastąpi najpóźniej w terminie trzech dni od bezskutecznego upływu terminu, w którym prawo pierwokupu może być wykonane lub od otrzymania decyzji Prezydenta Miasta Łodzi o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu.
Nabycie Nieruchomości nastąpiło za kwotę: 3 866 tys. zł. Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego rodzaju umowach.

Inne komunikaty