Notowania

ELQ: strona spółki
5.03.2019, 16:34

ELQ Podpisanie aneksu do znaczącej umowy

Zarząd ELQ SA (dalej: "Spółka", "Emitent", "Dostawca") informuje, że w dniu dzisiejszym do siedziby Spółki wpłynął obustronnie podpisany aneks z dnia 28 lutego 2019 r. (dalej: „Aneks”) z firmą IMASD Energias SL (dalej: "IMASD", "Odbiorca") do umowy z dnia 21 marca 2018 roku. Emitent informował w raporcie bieżącym ESPI nr 2/2018 z dnia 22 marca 2018 r. o podpisaniu umowy na dostarczenie do Odbiorcy 42 sztuk stacji transformatorowych w systemie "zaprojektuj-wybuduj" wraz z uzgodnieniami układu pomiarowego oraz instrukcjami współpracy (dalrj: "Umowa").
Aneks do Umowy reguluje zapłatę zaległości i harmonogram z tytułu dostaw do Odbiorcy pozostałych 17 sztuk stacji transformatorowych zgodnie z Umową oraz dodanie dodatkowej 1 sztuki stacji transformatorowej w systemie "zaprojektuj-wybuduj". Terminy dostaw stacji transformatorowych ustalono zgodnie z harmonogramem: - 9 stacji transformatorowych (partia 1) od 29 kwietnia 2019 r. do 9 maja 2019 r. - 9 stacji transformatorowych (partia 2) od 13 maja 2019 r. do 15 maja 2019 r. Warunki Umowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Wartość Umowy stanowi tajemnicę handlową. Emitent przekazuje niniejszą informację z uwagi na fakt, iż w ocenie Zarządu Spółki zawarcie powyższej umowy będzie miało strategiczne znaczenie dla dalszego rozwoju spółki w zakresie kompleksowej realizacji projektów zasilania elektroenergetycznego. Podpisanie powyższej umowy będzie miało ponadto znaczący wpływ na sytuację finansową Emitenta, gdyż przewidywana wartość przychodów z zawartej umowy znacząco przekracza 3% wartości przychodów ze sprzedaży określonych w opublikowanym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni. Umowa przekraczająca 3% wartości skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży za ubiegły rok jest traktowana jako umowa znacząca.

Inne komunikaty