Notowania

HRS Odwołanie Prezesa Zarządu Herkules S.A.

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka), informuje iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 5 marca 2019 roku odwołała z dniem 5 marca 2019 roku Pana Grzegorza Żółcika z funkcji Prezesa Zarządu Herkules S.A.
Podstawa prawna: § 5 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Inne komunikaty