Notowania

HRS Zmiany w składzie Komitetu Audytu Herkules S.A.

Zarząd Herkules S.A. (Emitent, Spółka), informuje, że w dniu 5 marca 2019 roku rezygnację z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu złożyli pan Adam Purwin oraz pan Piotr Ciżkowicz.
Następnie w dniu 6 marca 2019 roku, rezygnację z pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu złożył Pan Konrad Miterski, w zawiązku z delegowaniem jego osoby do wykonywania czynności członka zarządu Spółki. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 5 marca 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, podjęła uchwałę w sprawie uzupełnienia i powołania w skład Komitetu Audytu następujących osób: - pana Błażeja Dowgielskiego, - pana Jacka Tucharza. Aktualny skład osobowy Komitetu Audytu przedstawia się następująco: 1. Piotr Kwaśniewski; 2. Błażej Dowgielski; 3. Jacek Tucharz. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty