Notowania

KOM Informacja nt. prawomocnego uchylenia wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w sprawie powództwa wzajemnego z udziałem spółki zależnej Emitenta

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 49/2014, który dotyczy wydania wyroku Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej (SA KIG) w sprawie z powództwa wzajemnego spółki zależnej Contanisimo Limited (Contanisimo) oraz spółki Clean & Carbon Energy S.A. (CCE) oraz raportu bieżącego nr 26/2018 dotyczącego realizacji Ugody z dnia 8 listopada 2017 roku (Ugoda), Zarząd Komputronik S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 6 marca 2019 roku otrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu Wydział IX Gospodarczy ze stwierdzeniem prawomocności, uchylający w całości wyrok Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej, o którym mowa w przywołanym raporcie bieżącym. Wyrok w sprawach SA 146/12 oraz SA 254/12/W nigdy nie był opatrzony klauzulą wykonalności (Sąd Okręgowy w Poznaniu wstrzymał jego wykonanie, o czym spółka informowała raportem bieżącym nr 5/2015), nigdy nie wszedł do obrotu prawnego, nigdy nie wywoływał żadnych skutków prawnych, zatem Emitent nie mógł brać pod uwagę treści wyroku w żadnych czynnościach, które nastąpiły po dacie jego wydania.
Emitent uznaje prawomocne zakończenie przedmiotowego postępowania (Postępowanie) za istotne z uwagi na ostateczne rozstrzygnięcie w zakresie braku możliwości wydania przez właściwy sąd decyzji obligujących strony Postępowania do podjęcia działań wykraczających poza zakres działań poszczególnych stron przewidzianych i dopuszczalnych na mocy Ugody.

Inne komunikaty