Notowania

HRL Zmiana stanu posiadania

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 6 marca 2019 roku Emitent powziął informację od Śląskie Kamienice S.A. z siedzibą w Katowicach („Akcjonariusz”), który na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej: „Ustawa o ofercie”), zawiadomił, iż w związku z rejestracją w dniu 25 lutego 2019 roku przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach podwyższenia kapitału zakładowego, o którym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym EBI 3/2019 z dnia 6 marca 2019 roku, które nastąpiło w wyniku emisji akcji serii F oraz objęciem przez Akcjonariusza 37.366.666 akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda w ramach ww. emisji, zwiększył się udział Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce.
1) Data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie: Dokonanie przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie w dniu 25 lutego 2019 roku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w związku z emisją 37.366.666 akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. 2) Liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Przed dokonaniem rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęciem 37.366.666 akcji imiennych serii F Spółki Akcjonariusz posiadał 89.581.601 akcji Spółki, reprezentujących 70,97 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 70,97 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 3) Liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Po dokonaniu rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęciu 37.366.666 akcji imiennych serii F Spółki Akcjonariusz posiada 126.948.267 akcji Spółki, reprezentujących 77,60 proc. kapitału zakładowego Spółki oraz 77,60 proc. głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 4) Podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje Spółki: Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty zależne od Akcjonariusza, posiadające akcje Spółki. 5) Osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c: Akcjonariusz poinformował, iż nie istnieją podmioty, o których mowa w art. 87 ust 1 pkt 3) lit c) Ustawy o ofercie. 6) Liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: Akcjonariusz poinformował, iż nie posiada instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt. 1 oraz art. 69b ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie. 7) Liczbie głosów z akcji, obliczonej w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: Akcjonariusz poinformował, iż brak jest takich głosów. 8) Łącznej sumie liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów: Akcjonariusz poinformował, iż brak jest takich głosów.

Inne komunikaty