Notowania

HRL Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną od Emitenta– Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o.

Zarząd Hornigold Reit S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku (dot. zawiązania oraz rejestracji Spółki zależnej od Emitenta - Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o .) oraz raportu bieżącego ESPI nr 13/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. (dot. uzyskania pozytywnej decyzji kredytowej na kwotę 15.560.000,00 zł przez spółkę zależną od Emitenta - Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o.) informuje, iż spółka zależna od Emitenta, tj. Hornigold Apartamenty Katowice sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka zależna”) zawarła umowę o kredyt (dalej: „Umowa”) obejmującą udzielenie kredytu na realizację inwestycji obejmującej zakup nieruchomości o charakterze hotelowo – usługowym, położonej w Katowicach (dalej: „Nieruchomość”).
Wysokość przyznanego finansowania obejmuje kwotę 15.560.000,00 PLN ( słownie: piętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), a okres spłaty kredytu został ustalony na okres 180 miesięcy. Zgodnie z warunkami zawartej Umowy, kredyt przyznany Spółce zależnej zostanie zabezpieczony w szczególności w sposób opisany szczegółowo w raporcie bieżącym ESPI nr ESPI nr 13/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. Zawarcie Umowy umożliwi Spółce zależnej realizację inwestycji związanej z Nieruchomością, o której Emitent informował raporcie bieżącym ESPI nr 1/2019 z dnia 2 stycznia 2019 roku. O ewentualnych zmianach ww. informacji Emitent będzie informował w ramach stosownych raportów bieżących.

Inne komunikaty