Notowania

BITEVIL: strona spółki
14.03.2019, 18:28

BIT Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z projektami uchwal i zmianami Statutu

Zarząd Bit Evil S.A. ("Spółka") niniejszym informuje o zwołaniu na dzień 12 kwietnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które rozpocznie się o godzinie 11:00, w lokalu kancelarii notarialnej prowadzonej przez Ewelinę Stygar-Jarosińską, notariusza w Warszawie, przy ul. M. Konopnickiej 5 lok. 10 w Warszawie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powzięcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii G, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w całości oraz zmiany Statutu Spółki. 6. Powzięcie uchwały w sprawie dematerializacji akcji serii G, ubiegania się przez Spółkę o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect oraz upoważnienia Zarządu Spółki do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii G w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 7. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu oraz kluczowych współpracowników. 8. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez zmianę statutu Spółki. 9. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 10. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał oraz proponowane zmiany Statutu Spółki znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu, stanowiących integralną część raportu.

Załączniki

Inne komunikaty