Notowania

PMPG: strona spółki
14.03.2019, 19:15

PGM Wyrok zasądzający od Emitenta świadczenie pieniężne

Spółka pod firmą PMPG Polskie Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Emitent) informuje, że w dniu 14 marca 2019 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2017 roku zasądzający od Emitenta na rzecz banku Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie świadczenie pieniężne w wysokości 563.118,95 (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemnaście 95/100) euro wraz z odsetkami ustawowymi od kwoty 742.298,40 (siedemset czterdzieści dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem 40/100) euro za okres od 29 sierpnia 2014 roku do 13 września 2016 roku i odsetkami ustawowymi od kwoty 563.118,95 (słownie: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sto osiemnaście 95/100)) euro za okres od 14 września 2016 roku do dnia zapłaty. Wyrok jest prawomocny. Podstawą roszczenia było poręczenie wekslowe rzekomo udzielone przez Emitenta za zobowiązanie podmiotu trzeciego, tj. spółki 3P Inwestycje Internetowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
O wszczęciu postepowania Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2015 z dnia 19 czerwca 2015 roku. O wyroku Sądu Okręgowego z dnia 13 czerwca 2017 roku Emitent informował raportem bieżącym nr 14/2017 z dnia 14 czerwca 2017 roku. Emitent informuje, że zasądzenie świadczenia pieniężnego nie wpłynie negatywnie na wynik finansowy Emitenta bowiem Emitent zawiązał już w 2017 roku rezerwę w wysokości 3.169.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) na poczet ewentualnej przegranej. Emitent informuje ponadto, że jest w trakcie rozmów ugodowych z bankiem, które w ocenie Emitenta mogą doprowadzić do zawarcia pomiędzy stronami porozumienia ustalającego warunki spełnienia przez Emitenta świadczenia zasądzonego wyrokiem.

Inne komunikaty