Notowania

TXM: strona spółki
15.03.2019, 7:00

TXM Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

Zarząd TXM S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 14 marca 2019 r. otrzymał oświadczenie od akcjonariusza 21 Concordia 1 Sarl dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej TXM S.A.
Zgodnie z uprawnieniem osobistym wynikającym z §12 ust. 2 pkt 1 Statutu Emitenta 21 Concordia 1 Sarl: - odwołała dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej Pana Zenona Dąbrowskiego, - powołała w skład Rady Nadzorczej Pana Bogusława Bartczaka w ramach kadencji 2018-2021. Powyższe zmiany weszły w życie z dniem 14 marca 2019 r. Nowy Członek Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta, nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej, spółki osobowej lub spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nowo powołany nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. W załączeniu Emitent przedstawia informacje dotyczące wykształcenia, doświadczenia zawodowego i zajmowanych stanowisk nowego członka Rady Nadzorczej. Skład Rady Nadzorczej TXM S.A. po zmianach przedstawia się następująco: 1. Dariusz Górka – Przewodniczący Rady Nadzorczej; 2. Bogusz Kruszyński – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu); 3. Bogusław Bartczak – Członek Rady Nadzorczej; 4. Jan Czekaj - Członek Rady Nadzorczej; 5. Janusz Lella - Członek Rady Nadzorczej; 6. Monika Kaczorowska - Członek Rady Nadzorczej; 7. Radosław Wiśniewski - Członek Rady Nadzorczej. Podstawa prawna: §5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki

Inne komunikaty