Notowania

ECHO: strona spółki
15.03.2019, 7:28

ECH Rozpoczęcie procesu przeglądu potencjalnych opcji strategicznych

Zarząd spółki Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 14 marca 2019 r. został zawiadomiony przez Lisala sp. z o.o. („Lisala”) i Echo Partners B.V. (“Echo Partners”), akcjonariusza bezpośrednio i pośrednio dominującego Spółki, o rozpoczęciu przez Lisala i Echo Partners przeglądu potencjalnych opcji strategicznych związanych z ich inwestycją w Spółkę i dalszym rozwojem działalności Spółki. W ramach procesu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, nie wyklucza się przekazania wybranym podmiotom dodatkowych informacji na temat Spółki i jej grupy kapitałowej.
Przegląd opcji strategicznych może skutkować podjęciem i przeprowadzeniem różnego rodzaju działań i transakcji, w tym o charakterze korporacyjnym. Niemniej, może on również zakończyć się decyzją o niepodejmowaniu żadnych działań lub niedokonywaniu żadnych transakcji. Niniejszy raport został sporządzony zgodnie z przepisami art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Inne komunikaty