Notowania

NTT Zawarcie umowy znaczącej przez spółkę zależną od Emitenta - NTT Technology Sp. z o.o.

Zarząd NTT System S.A. z siedzibą w Zakręcie (dalej : „Emitent”, ”Spółka”) informuje, iż w dniu 15 marca 2019
roku otrzymał od spółki zależnej NTT Technology Sp. z o.o. (dalej: „Wykonawca”, „NTT Technology”), zawiadomienie o zawarciu kolejnej umowy wykonawczej ze Skarbem Państwa - Komendantem Głównym Policji (dalej„Zamawiający”, „KGP’), której przedmiot objęty jest Umową Ramową nr 280/103/BŁiI/18/TG/PMP z dnia 11 grudnia 2018 roku pn.: „Zawarcie umowy ramowej na modernizację indywidualnej infrastruktury teleinformatycznej przeznaczonej dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych poprzez zakup komputerów, sprzętu teleinformatycznego i oprogramowania”. Przedmiotem umowy jest dostawa 1 000 sztuk zestawów sprzętu teleinformatycznego wraz z oprogramowaniem, składających się z komputera NTT Business W512M wyprodukowanego przez Emitenta i Monitora LED, za wynagrodzeniem w wysokości 2 431 710,00 PLN (słownie: dwa miliony czterysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset dziesięć 00/100) brutto, na potrzeby komórek organizacyjnych KGP i jednostek organizacyjnych Policji oraz zapewnienie usług gwarancyjnych dostarczonego sprzętu. NTT Technology zobowiązane jest do wykonania przedmiotu umowy w terminie 16 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Warunki transakcji w zakresie cen i uzyskanej marży przez NTT Technology Sp. z o.o. nie odbiegają od standardów rynkowych. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów i zostały przekazane przez Spółkę w RB nr 4/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku, opisującym zasady realizacji kontraktu zawartego w ramach powyższej Umowy Ramowej. Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR ( Rozporządzeni a Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1)

Inne komunikaty