Notowania

ASE Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Asseco South Eastern Europe Spółka Akcyjna („Spółka”) na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 19 ust. 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. 2018, poz. 757), zwołuje na dzień 11 kwietnia 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się o godzinie 11:00 w Warszawie, przy ul. Branickiego 13.
W załączeniu Zarząd przedkłada ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, projekty uchwał oraz dokumenty, które mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości (Sprawozdania Rady Nadzorczej).

Załączniki

Inne komunikaty