Notowania

PANOVA: strona spółki
15.03.2019, 16:14

NVA Utworzenie rezerwy na prognozowaną stratę na kontrakcie realizowanym dla Dr. Schumacher GmbH

Zarząd P.A. NOVA S.A. („Spółka”, "Emitent") informuje, że w związku z procesem wdrożenia nowej polityki rachunkowości w zakresie prezentacji kontraktów długoterminowych przewidującej rozpoznawanie budżetowanego wyniku na kontrakcie proporcjonalnie do etapu jego zaawansowania, Spółka dokonała analizy realizowanych obecnie kontraktów i zidentyfikowała istotne ryzyko wystąpienia straty na kontrakcie realizowanym dla firmy Schumacher GmbH („Inwestor”) na wykonanie rozbudowy zakładu produkcyjnego w Malsfeld, o którego zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 24/2016 z dnia 14.12.2016 r.
Analiza planowanych kosztów i przychodów wykazała wysokie prawdopodobieństwo poniesienia straty w wysokości 2.203 tys. EUR, co stanowi równowartość kwoty w PLN 9.472.900,00 PLN według kursu EUR na dzień 31.12.2018 r. Zarząd Emitenta podjął decyzję o utworzeniu rezerwy i ujęciu prognozowanej straty w sprawozdaniu finansowym, publikowanym w dniu 26.03.2019 r. Rezerwa obejmuje całość strat poniesionych i prognozowanych do zakończenia kontraktu. Zidentyfikowana strata wynikała w ogólnej mierze z istotnego wzrostu kosztów usług i materiałów budowlanych, których Emitent nie mógł przewidzieć w momencie zawierania kontraktu. Emitent zwrócił się do Inwestora z wnioskiem o zawarcie aneksu do umowy zwiększającego wynagrodzenie za wykonane prace. Negocjacje z Inwestorem nie zostały zakończone do dnia publikacji niniejszego raportu. Powyższe zdarzenie wpłynie na obniżenie jednostkowego i skonsolidowanego wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym, którego publikacja ma nastąpić z dniem 26.03.2019 r. Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-03-20
NVA Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 rok
16,55
+0,60
2019-03-15
NVA Utworzenie rezerwy na prognozowaną stratę na kontrakcie realizowanym dla Dr. Schumacher GmbH
17,90
0,00
2019-02-08
NVA Zawarcie przedwstępnych umów sprzedaży udziałów w spółkach celowych
16,25
-0,31
2019-01-21
NVA Zawarcie umowy znaczącej
14,30
+2,45
2019-01-15
NVA Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku
15,90
-5,66
2018-12-13
NVA Zawarcie umowy kredytowej
17,00
-5,88
2018-11-29
NVA Zawarcie umowy kredytowej
15,40
0,00
2018-11-23
NVA Umowa na wykonanie robót budowlanych.
15,60
0,00
2018-11-15
NVA QSr 3/2018: formularz "rozszerzonego" skonsolidowanego raportu kwartalnego
17,25
-3,48
2018-11-06
NVA Zawarcie aneksu do umowy – zwiększenie wartości kontraktu
18,10
+0,28