Notowania

WAWEL: strona spółki
15.03.2019, 16:43

WWL Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Wawel S.A. podaje do wiadomości, iż w dniu 15.03.2019 r. Rada Nadzorcza Wawel S.A., na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu, wybrała firmę PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Polna 11, w celu dokonania przeglądu sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu na dzień 30.06.2019 r. i 30.06.2020 r. oraz badania sprawozdania finansowego sporządzonego wg stanu na dzień 31.12.2019 i 31.12.2020 r. Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi.
Firma PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów) pod nr 144. Spółka nie korzystała dotychczas z usług wybranego podmiotu w zakresie przeglądu sprawozdania śródrocznego oraz badania sprawozdania rocznego.

Inne komunikaty