Notowania

BRA Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza BRASTER S.A.

Zarząd BRASTER S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 marca 2019 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. poz. 512 z 2018 roku, z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (dalej: „PZU OFE”) poinformowało, iż w wyniku transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 13 marca 2019 roku i rozliczonej w dniu 15 marca 2019 roku łączny udział PZU OFE w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 5%.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty

DataTytułKursZmiana
2019-03-15
BRA Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza BRASTER S.A.
3,08
-4,21
2019-03-15
BRA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
3,08
-2,43
2019-03-14
BRA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
3,13
-1,44
2019-03-13
BRA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
3,08
+11,04
2019-03-12
BRA Informacje o transakcjach wykonywanych przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze oraz osobę blisko z nią związaną przekazane w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
3,08
0,00
2019-03-11
BRA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
3,22
+2,17
2019-03-06
BRA Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 2 kwietnia 2019 roku wraz z projektami uchwał.
2,18
+30,28
2019-03-05
BRA Zakończenie negocjacji, podpisanie warunkowej umowy umożliwiającej pozyskanie kapitału niezbędnego do realizacji założeń strategicznych Spółki - ujawnienie opóźnienia informacji poufnej
2,18
0,00
2019-02-28
BRA Przyznanie dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 działanie 1.1/poddziałanie 1.1.1
2,01
+6,47
2019-02-25
BRA Informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko powiązaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze przekazana w trybie art. 19 Rozporządzenia MAR.
2,07
+8,70