Notowania

BRASTER: strona spółki
15.03.2019, 17:03

BRA Zejście poniżej progu 5% przez akcjonariusza BRASTER S.A.

Zarząd BRASTER S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 15 marca 2019 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenie instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. poz. 512 z 2018 roku, z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. występujące w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” (dalej: „PZU OFE”) poinformowało, iż w wyniku transakcji przeprowadzonej na rynku regulowanym w dniu 13 marca 2019 roku i rozliczonej w dniu 15 marca 2019 roku łączny udział PZU OFE w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej progu 5%.
Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu.

Załączniki

Inne komunikaty