Notowania

AUXILIA: strona spółki
15.03.2019, 17:10

AUX Złożenie wniosku o wpis zastawu rejestrowego na akcjach Emitenta

Zarząd Auxilia S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 15 marca 2019 r. złożono do Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej („Sąd”) wniosek o wpis zastawu rejestrowego na 359.347 (słownie: trzysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem) akcjach zwykłych na okaziciela Emitenta, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, należących do Pana Marcina Grońskiego (Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta). Akcje będące przedmiotem zastawu są akcjami zdematerializowanymi, wprowadzonymi do obrotu na rynku NewConnect. Wskazany zastaw rejestrowy zabezpieczać będzie wierzytelności obligatariuszy Spółki uprawnionych z obligacji serii B, o emisji których Spółka informowała w raportach bieżących EBI nr 17/2018 z dnia 3 grudnia 2018 r. oraz ESPI nr 28/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r.
O dokonaniu przez Sąd wpisu zastawu rejestrowego Emitent poinformuje osobnym raportem bieżącym. Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalny wpływ powyższego zdarzenia na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Inne komunikaty