Notowania

KST Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.

Zarząd Konsorcjum Stali S.A. z siedzibą w Zawierciu (dalej Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym pomiędzy Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej Bank) a Emitentem został podpisany Aneks do umowy kredytu nr 66/2005/CK o linię wielocelową (dalej Umowa).
Na mocy Aneksu do Umowy:  w okresie do dnia 30 czerwca 2019 r. podwyższono na wniosek Emitenta kwotę dostępnego dla Emitenta wielocelowego limitu kredytowego o kwotę 10 000 000 zł tj. do kwoty 50 000 000 zł. Po tej dacie limit będzie wynosił: a) 48 500 000 zł od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.07.2019 r b) 46 500 000 zł od dnia 01.08.2019 r. do dnia 31.08.2019 r. c) 45 000 000 zł od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.09.2019 r. d) 43 000 000 zł od dnia 01.10.2019 r. do dnia 31.10.2019 r. e) 41 000 000 zł od dnia 01.11.2019 r. do dnia 30.11.2019 r. f) 40 000 000 zł od dnia 01.12.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.  podwyższono istniejące zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na zapasach poprzez zwiększenie minimalnej wartości zapasów zastawionych na rzecz Banku do poziomu nie niższego niż 37 000 000 zł, a także zwiększono sumę scedowanego na rzecz Banku ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych zastawionych zapasów do poziomu nie niższego niż 37 000 000 zł (od dnia 01.12.2019 r. minimalna wartość zastawionych zapasów oraz suma ubezpieczenia ponownie będzie wynosiła 27 000 000 zł pod warunkiem obniżenia i spłaty limitu do kwoty 40 000 000 zł) oraz zwiększono najwyższą sumę zabezpieczenia do kwoty 162 150 000 zł (zabezpieczenie wspólne dla Umowy nr 25/2010/IMCK/KON kredytu obrotowego nieodnawialnego, Umowy kredytu nr 66/2005/CK o linię wielocelową oraz Umowy Ramowej nr 1301/06 w sprawie zasad współpracy w zakresie transakcji rynku finansowego).  podwyższono sumę wekslową w deklaracji wekslowej do kwoty 75 000 000 zł a od 01.12.2019 r. do kwoty 60 000 000 zł pod warunkiem obniżenia i spłaty kredytu do kwoty 40 000 000 zł. Pozostałe warunki Umowy i zabezpieczeń nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. O Umowie Emitent informował raportami bieżącymi nr 31/2010 z dnia 08.12.2010 r., nr 32/2011 z dnia 04.07.2011 r., nr 52/2011 z dnia 28.12.2011 r., nr 27/2012 z dnia 29.06.2012r., nr 13/2013 z dnia 19.06.2013 r. nr 17/2014 z dnia 28.04.2014, 44/2014 z dnia 18.12.2014, 30/2015 z dnia 21.12.2015 r., nr 23/2016 z dnia 21.12.2016 r., nr 33/2017 z dnia 21.12.2017 r., 1/2018 z dnia 23.01.2018 r., 5/2018 z dnia 07.02.2018 r., 21/2018 z dnia 28.06.2018 r. oraz 22/2018 z dnia 29.06.2018 r. Wyżej wymieniona Umowa z Bankiem stanowi jedno ze znaczących źródeł finansowania majątku obrotowego i bieżącej działalności Emitenta.

Inne komunikaty