Notowania

BLOOBER: strona spółki
15.03.2019, 17:17

BLO Zawiadomienie akcjonariusza o zmniejszeniu stanu posiadania akcji

Na podstawie art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 ze zm.) , Zarząd Bloober Team S.A. ("Spółka") informuje o otrzymaniu, na podstawie art. 69 Ustawy, zawiadomienia od akcjonariusza Spółki.
W wykonaniu obowiązku wynikającego z art. 69 ust. 1 pkt 2) oraz art. 87 ust. 1 pkt 2) lit a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych, Millenium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Millenium TFI S.A.) działając w imieniu funduszy inwestycyjnych zarządzanych i reprezentowanych przez Millenium TFI S.A. zawiadomiło w dniu dzisiejszym Spółkę o spadku łącznego zaangażowania zarządzanych przez Millenium TFI S.A. funduszy poniżej progu 5%, do poziomu 4,9668 % całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Obniżenie łącznego zaangażowania poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce nastąpiło w wyniku transakcji zbycia praw własności z tytułu sprzedaży 1050 akcji Spółki na rynku New Connect, której rozliczenie nastąpiło w dniu 13 marca 2018r. Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Millenium TFI S.A. posiadały łącznie 88.829 (osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki, co stanowiło 5,0263% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dawały 88.829 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 5,0263% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na dzień 15 marca 2018 r. fundusze inwestycyjne zarządzane przez Millenium TFI S.A. posiadają 87.779 (osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji Spółki, co stanowi 4,9668% kapitału zakładowego Spółki. Posiadane akcje dają 87.779 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 4,9668% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki

Inne komunikaty