Notowania

PKPCARGO: strona spółki
15.03.2019, 17:47

PKP Zmiana terminu publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r.

Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. („Spółka”) niniejszym informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 r. i podjęciu decyzji o przekazaniu ich do publicznej wiadomości w dniu 20 marca 2019 roku.
Zgodnie z informacją zawartą w raporcie bieżącym nr 6/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku dotyczącego terminów publikacji raportów okresowych w 2019 roku, pierwotna data publikacji ustalona była na dzień 21 marca 2019 roku. Podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz. 757)

Inne komunikaty