Notowania

FTI Informacja o realizacji skupu akcji własnych

Zarząd FTI PROFIT S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje, iż w oparciu i zgodnie z przyjętym przez Zarząd Spółki w dniu 23.11.2018 roku Regulaminem skupu akcji własnych, opublikowanym raportem ESPI nr 18/2018 r. w wykonaniu uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 listopada 2017 r. w sprawie uchwały upoważniającej Zarząd do nabycia akcji własnych Spółki, dokonał skupu akcji własnych.
Liczba zakupionych akcji własnych Spółki na rynku NewConnect: - w dniu 13 marca 2019 roku 2.500 sztuk po średniej cenie nabycia 0,180 złotych za 1 akcję, - w dniu 14 marca 2019 roku 3.500 sztuk po średniej cenie nabycia 0,178 złotych za 1 akcję, - w dniu 15 marca 2019 roku 3.000 sztuk po średniej cenie nabycia 0,180 złotych za 1 akcję, Łączna liczba nabytych przez Spółkę akcji własnych wynosi 216.977 sztuk, co stanowi 1,45 % w kapitale zakładowym oraz 1,45 % w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki. Zarząd Spółki informuje, iż będzie dalej realizował skup akcji własnych w terminie do dnia 31 października 2020 r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie w kwocie nie wyższej niż 500.000 zł włączając koszty ich nabycia.

Inne komunikaty