Notowania

DAMFINW: strona spółki
15.03.2019, 18:45

DIN Zawarcie umowy pożyczki.

Zarząd Damf Inwestycje S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 15.03.2019 r. Emitent jako Pożyczkodawca zawarł umowę pożyczki pieniężnej ze spółką IFERIA S.A. w Płocku KRS 0000552042 jako Pożyczkobiorcą.
Na mocy umowy z dnia 15.03.2019 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 2 910 000,00 zł. ( dwa miliony dziewięćset dziesięć tysięcy złotych ) na okres od dnia 15.03.2019r do dnia 14.03.2020 r. Pożyczka jest oprocentowana w wysokości stałej stopy procentowej wynoszącej 5,49% w skali roku. Strony ustaliły, że odsetki od udzielonej pożyczki będą płatne na koniec okresu kredytowania. Wypłata pożyczki nastąpiła w dniu 15.03.2019 roku. Pożyczkobiorca zabezpieczył zwrot kwoty pożyczki wraz z odsetkami oraz ewentualnych innych roszczeń Emitenta jakie mogą powstać z tytułu zawartej umowy poprzez wydanie Emitentowi weksla własnego in blanco wraz z deklaracją wekslową. Pożyczkobiorcy przysługuje prawo do przedterminowego zwrotu całości lub części pożyczki. Emitent ponadto informuje, że Prezes Zarządu jest Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta.

Inne komunikaty