Notowania

PULAWY: strona spółki
15.03.2019, 21:45

ZAP Powołanie na nową kadencję Członków Zarządu Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. (dalej: „Emitent”, „Spółka”) informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta, działając na podstawie § 30 ust. 1 pkt.1) Statutu Spółki, podjęła na posiedzeniu w dniu 15 marca 2019 roku uchwały powołujące Członków Zarządu Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję rozpoczynającą się od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdania finansowe za 2018 rok.
Rada Nadzorcza powołała w skład Zarządu: Pana Krzysztofa Bednarza, powierzając mu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu, Pana Krzysztofa Homendę, powierzając mu pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu, Panią Izabelę Świderek, powierzając jej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu, Panią Annę Zarzycką–Rzepecką, powierzając jej pełnienie funkcji Wiceprezesa Zarządu. Podjęte uchwały wchodzą w życie z dniem 15 marca 2019 roku. Jednocześnie Emitent informuje, że obecnie trwają wybory kandydata na Członka Zarządu wybieranego przez pracowników Spółki. Osoby powołane w skład Zarządu nie prowadzą innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta ani nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członkowie jej organu. Osoby powołane w skład Zarządu nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji oraz wcześniej zajmowanych stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej powołanych Członków Zarządu, Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 5 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757).

Załączniki

Inne komunikaty