Notowania

ECHO: strona spółki
18.03.2019, 14:06

ECH Rejestracja obligacji serii J oraz serii J2 w KDPW

Zarząd Echo Investment S.A. („Spółka”) informuje, iż Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wydał oświadczenie w sprawie rejestracji papierów wartościowych w depozycie papierów wartościowych nr 137/2019 z dnia 18 marca 2019 r. dot. rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych: 188.315 obligacji na okaziciela serii J Spółki o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda oraz 150.000 obligacji na okaziciela serii J2 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każda, emitowanych na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 14 lutego 2018 r. oraz uchwały Zarządu Spółki z dnia 12 lutego 2019 r., oraz oznaczenia je kodem ISIN PLECHPS00290. Data rejestracji została wyznaczona na 20 marca 2019 r.
Podstawa prawna: § 17 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Inne komunikaty